Javascript Tetris – A Simple Implementation


<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
 
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <style>
    canvas {
      position: absolute;
      top: 45%;
      left: 50%;
      width: 640px;
      height: 640px;
      margin: -320px 0 0 -320px;
    }
  </style>
</head>
 
<body>
  <canvas></canvas>
  <script>
    'use strict';
    var canvas = document.querySelector('canvas');
    canvas.width = 640;
    canvas.height = 640;
 
    var g = canvas.getContext('2d');
 
    var right = { x: 1, y: 0 };
    var down = { x: 0, y: 1 };
    var left = { x: -1, y: 0 };
 
    var EMPTY = -1;
    var BORDER = -2;
 
    var fallingShape;
    var nextShape;
    var dim = 640;
    var nRows = 18;
    var nCols = 12;
    var blockSize = 30;
    var topMargin = 50;
    var leftMargin = 20;
    var scoreX = 400;
    var scoreY = 330;
    var titleX = 130;
    var titleY = 160;
    var clickX = 120;
    var clickY = 400;
    var previewCenterX = 467;
    var previewCenterY = 97;
    var mainFont = 'bold 48px monospace';
    var smallFont = 'bold 18px monospace';
    var colors = ['green', 'red', 'blue', 'purple', 'orange', 'blueviolet', 'magenta'];
    var gridRect = { x: 46, y: 47, w: 308, h: 517 };
    var previewRect = { x: 387, y: 47, w: 200, h: 200 };
    var titleRect = { x: 100, y: 95, w: 252, h: 100 };
    var clickRect = { x: 50, y: 375, w: 252, h: 40 };
    var outerRect = { x: 5, y: 5, w: 630, h: 630 };
    var squareBorder = 'white';
    var titlebgColor = 'white';
    var textColor = 'black';
    var bgColor = '#DDEEFF';
    var gridColor = '#BECFEA';
    var gridBorderColor = '#7788AA';
    var largeStroke = 5;
    var smallStroke = 2;
 
    // position of falling shape
    var fallingShapeRow;
    var fallingShapeCol;
 
    var keyDown = false;
    var fastDown = false;
 
    var grid = [];
    var scoreboard = new Scoreboard();
 
    addEventListener('keydown', function (event) {
      if (!keyDown) {
        keyDown = true;
 
        if (scoreboard.isGameOver())
          return;
 
        switch (event.key) {
 
          case 'w':
          case 'ArrowUp':
            if (canRotate(fallingShape))
              rotate(fallingShape);
            break;
 
          case 'a':
          case 'ArrowLeft':
            if (canMove(fallingShape, left))
              move(left);
            break;
 
          case 'd':
          case 'ArrowRight':
            if (canMove(fallingShape, right))
              move(right);
            break;
 
          case 's':
          case 'ArrowDown':
            if (!fastDown) {
              fastDown = true;
              while (canMove(fallingShape, down)) {
                move(down);
                draw();
              }
              shapeHasLanded();
            }
        }
        draw();
      }
    });
 
    addEventListener('click', function () {
      startNewGame();
    });
 
    addEventListener('keyup', function () {
      keyDown = false;
      fastDown = false;
    });
 
    function canRotate(s) {
      if (s === Shapes.Square)
        return false;
 
      var pos = new Array(4);
      for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
        pos[i] = s.pos[i].slice();
      }
 
      pos.forEach(function (row) {
        var tmp = row[0];
        row[0] = row[1];
        row[1] = -tmp;
      });
 
      return pos.every(function (p) {
        var newCol = fallingShapeCol + p[0];
        var newRow = fallingShapeRow + p[1];
        return grid[newRow][newCol] === EMPTY;
      });
    }
 
    function rotate(s) {
      if (s === Shapes.Square)
        return;
 
      s.pos.forEach(function (row) {
        var tmp = row[0];
        row[0] = row[1];
        row[1] = -tmp;
      });
    }
 
    function move(dir) {
      fallingShapeRow += dir.y;
      fallingShapeCol += dir.x;
    }
 
    function canMove(s, dir) {
      return s.pos.every(function (p) {
        var newCol = fallingShapeCol + dir.x + p[0];
        var newRow = fallingShapeRow + dir.y + p[1];
        return grid[newRow][newCol] === EMPTY;
      });
    }
 
    function shapeHasLanded() {
      addShape(fallingShape);
      if (fallingShapeRow < 2) {
        scoreboard.setGameOver();
        scoreboard.setTopscore();
      } else {
        scoreboard.addLines(removeLines());
      }
      selectShape();
    }
 
    function removeLines() {
      var count = 0;
      for (var r = 0; r < nRows - 1; r++) {
        for (var c = 1; c < nCols - 1; c++) {
          if (grid[r][c] === EMPTY)
            break;
          if (c === nCols - 2) {
            count++;
            removeLine(r);
          }
        }
      }
      return count;
    }
 
    function removeLine(line) {
      for (var c = 0; c < nCols; c++)
        grid[line][c] = EMPTY;
 
      for (var c = 0; c < nCols; c++) {
        for (var r = line; r > 0; r--)
          grid[r][c] = grid[r - 1][c];
      }
    }
 
    function addShape(s) {
      s.pos.forEach(function (p) {
        grid[fallingShapeRow + p[1]][fallingShapeCol + p[0]] = s.ordinal;
      });
    }
 
    function Shape(shape, o) {
      this.shape = shape;
      this.pos = this.reset();
      this.ordinal = o;
    }
 
    var Shapes = {
      ZShape: [[0, -1], [0, 0], [-1, 0], [-1, 1]],
      SShape: [[0, -1], [0, 0], [1, 0], [1, 1]],
      IShape: [[0, -1], [0, 0], [0, 1], [0, 2]],
      TShape: [[-1, 0], [0, 0], [1, 0], [0, 1]],
      Square: [[0, 0], [1, 0], [0, 1], [1, 1]],
      LShape: [[-1, -1], [0, -1], [0, 0], [0, 1]],
      JShape: [[1, -1], [0, -1], [0, 0], [0, 1]]
    };
 
    function getRandomShape() {
      var keys = Object.keys(Shapes);
      var ord = Math.floor(Math.random() * keys.length);
      var shape = Shapes[keys[ord]];
      return new Shape(shape, ord);
    }
 
    Shape.prototype.reset = function () {
      this.pos = new Array(4);
      for (var i = 0; i < this.pos.length; i++) {
        this.pos[i] = this.shape[i].slice();
      }
      return this.pos;
    }
 
    function selectShape() {
      fallingShapeRow = 1;
      fallingShapeCol = 5;
      fallingShape = nextShape;
      nextShape = getRandomShape();
      if (fallingShape != null) {
        fallingShape.reset();
      }
    }
 
    function Scoreboard() {
      this.MAXLEVEL = 9;
 
      var level = 0;
      var lines = 0;
      var score = 0;
      var topscore = 0;
      var gameOver = true;
 
      this.reset = function () {
        this.setTopscore();
        level = lines = score = 0;
        gameOver = false;
      }
 
      this.setGameOver = function () {
        gameOver = true;
      }
 
      this.isGameOver = function () {
        return gameOver;
      }
 
      this.setTopscore = function () {
        if (score > topscore) {
          topscore = score;
        }
      }
 
      this.getTopscore = function () {
        return topscore;
      }
 
      this.getSpeed = function () {
 
        switch (level) {
          case 0: return 700;
          case 1: return 600;
          case 2: return 500;
          case 3: return 400;
          case 4: return 350;
          case 5: return 300;
          case 6: return 250;
          case 7: return 200;
          case 8: return 150;
          case 9: return 100;
          default: return 100;
        }
      }
 
      this.addScore = function (sc) {
        score += sc;
      }
 
      this.addLines = function (line) {
 
        switch (line) {
          case 1:
            this.addScore(10);
            break;
          case 2:
            this.addScore(20);
            break;
          case 3:
            this.addScore(30);
            break;
          case 4:
            this.addScore(40);
            break;
          default:
            return;
        }
 
        lines += line;
        if (lines > 10) {
          this.addLevel();
        }
      }
 
      this.addLevel = function () {
        lines %= 10;
        if (level < this.MAXLEVEL) {
          level++;
        }
      }
 
      this.getLevel = function () {
        return level;
      }
 
      this.getLines = function () {
        return lines;
      }
 
      this.getScore = function () {
        return score;
      }
    }
 
    function draw() {
      g.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
 
      drawUI();
 
      if (scoreboard.isGameOver()) {
        drawStartScreen();
      } else {
        drawFallingShape();
      }
    }
 
    function drawStartScreen() {
      g.font = mainFont;
 
      fillRect(titleRect, titlebgColor);
      fillRect(clickRect, titlebgColor);
 
      g.fillStyle = textColor;
      g.fillText('Tetris', titleX, titleY);
 
      g.font = smallFont;
      g.fillText('click to start', clickX, clickY);
    }
 
    function fillRect(r, color) {
      g.fillStyle = color;
      g.fillRect(r.x, r.y, r.w, r.h);
    }
 
    function drawRect(r, color) {
      g.strokeStyle = color;
      g.strokeRect(r.x, r.y, r.w, r.h);
    }
 
    function drawSquare(colorIndex, r, c) {
      var bs = blockSize;
      g.fillStyle = colors[colorIndex];
      g.fillRect(leftMargin + c * bs, topMargin + r * bs, bs, bs);
 
      g.lineWidth = smallStroke;
      g.strokeStyle = squareBorder;
      g.strokeRect(leftMargin + c * bs, topMargin + r * bs, bs, bs);
    }
 
    function drawUI() {
 
      // background
      fillRect(outerRect, bgColor);
      fillRect(gridRect, gridColor);
 
      // the blocks dropped in the grid
      for (var r = 0; r < nRows; r++) {
        for (var c = 0; c < nCols; c++) {
          var idx = grid[r][c];
          if (idx > EMPTY)
            drawSquare(idx, r, c);
        }
      }
 
      // the borders of grid and preview panel
      g.lineWidth = largeStroke;
      drawRect(gridRect, gridBorderColor);
      drawRect(previewRect, gridBorderColor);
      drawRect(outerRect, gridBorderColor);
 
      // scoreboard
      g.fillStyle = textColor;
      g.font = smallFont;
      g.fillText('hiscore  ' + scoreboard.getTopscore(), scoreX, scoreY);
      g.fillText('level   ' + scoreboard.getLevel(), scoreX, scoreY + 30);
      g.fillText('lines   ' + scoreboard.getLines(), scoreX, scoreY + 60);
      g.fillText('score   ' + scoreboard.getScore(), scoreX, scoreY + 90);
 
      // preview
      var minX = 5, minY = 5, maxX = 0, maxY = 0;
      nextShape.pos.forEach(function (p) {
        minX = Math.min(minX, p[0]);
        minY = Math.min(minY, p[1]);
        maxX = Math.max(maxX, p[0]);
        maxY = Math.max(maxY, p[1]);
      });
      var cx = previewCenterX - ((minX + maxX + 1) / 2.0 * blockSize);
      var cy = previewCenterY - ((minY + maxY + 1) / 2.0 * blockSize);
 
      g.translate(cx, cy);
      nextShape.shape.forEach(function (p) {
        drawSquare(nextShape.ordinal, p[1], p[0]);
      });
      g.translate(-cx, -cy);
    }
 
    function drawFallingShape() {
      var idx = fallingShape.ordinal;
      fallingShape.pos.forEach(function (p) {
        drawSquare(idx, fallingShapeRow + p[1], fallingShapeCol + p[0]);
      });
    }
 
    function animate(lastFrameTime) {
      var requestId = requestAnimationFrame(function () {
        animate(lastFrameTime);
      });
 
      var time = new Date().getTime();
      var delay = scoreboard.getSpeed();
 
      if (lastFrameTime + delay < time) {
 
        if (!scoreboard.isGameOver()) {
 
          if (canMove(fallingShape, down)) {
            move(down);
          } else {
            shapeHasLanded();
          }
          draw();
          lastFrameTime = time;
 
        } else {
          cancelAnimationFrame(requestId);
        }
      }
    }
 
    function startNewGame() {
      initGrid();
      selectShape();
      scoreboard.reset();
      animate(-1);
    }
 
    function initGrid() {
      function fill(arr, value) {
        for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
          arr[i] = value;
        }
      }
      for (var r = 0; r < nRows; r++) {
        grid[r] = new Array(nCols);
        fill(grid[r], EMPTY);
        for (var c = 0; c < nCols; c++) {
          if (c === 0 || c === nCols - 1 || r === nRows - 1)
            grid[r][c] = BORDER;
        }
      }
    }
 
    function init() {
      initGrid();
      selectShape();
      draw();
    }
 
    init();
  </script>
 
</body>
 
</html>

Source.