Javascript Tetris – A Simple Implementation


<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
 
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <style>
    canvas {
      position: absolute;
      top: 45%;
      left: 50%;
      width: 640px;
      height: 640px;
      margin: -320px 0 0 -320px;
    }
  </style>
</head>
 
<body>
  <canvas></canvas>
  <script>
    'use strict';
    var canvas = document.querySelector('canvas');
    canvas.width = 640;
    canvas.height = 640;
 
    var g = canvas.getContext('2d');
 
    var right = { x: 1, y: 0 };
    var down = { x: 0, y: 1 };
    var left = { x: -1, y: 0 };
 
    var EMPTY = -1;
    var BORDER = -2;
 
    var fallingShape;
    var nextShape;
    var dim = 640;
    var nRows = 18;
    var nCols = 12;
    var blockSize = 30;
    var topMargin = 50;
    var leftMargin = 20;
    var scoreX = 400;
    var scoreY = 330;
    var titleX = 130;
    var titleY = 160;
    var clickX = 120;
    var clickY = 400;
    var previewCenterX = 467;
    var previewCenterY = 97;
    var mainFont = 'bold 48px monospace';
    var smallFont = 'bold 18px monospace';
    var colors = ['green', 'red', 'blue', 'purple', 'orange', 'blueviolet', 'magenta'];
    var gridRect = { x: 46, y: 47, w: 308, h: 517 };
    var previewRect = { x: 387, y: 47, w: 200, h: 200 };
    var titleRect = { x: 100, y: 95, w: 252, h: 100 };
    var clickRect = { x: 50, y: 375, w: 252, h: 40 };
    var outerRect = { x: 5, y: 5, w: 630, h: 630 };
    var squareBorder = 'white';
    var titlebgColor = 'white';
    var textColor = 'black';
    var bgColor = '#DDEEFF';
    var gridColor = '#BECFEA';
    var gridBorderColor = '#7788AA';
    var largeStroke = 5;
    var smallStroke = 2;
 
    // position of falling shape
    var fallingShapeRow;
    var fallingShapeCol;
 
    var keyDown = false;
    var fastDown = false;
 
    var grid = [];
    var scoreboard = new Scoreboard();
 
    addEventListener('keydown', function (event) {
      if (!keyDown) {
        keyDown = true;
 
        if (scoreboard.isGameOver())
          return;
 
        switch (event.key) {
 
          case 'w':
          case 'ArrowUp':
            if (canRotate(fallingShape))
              rotate(fallingShape);
            break;
 
          case 'a':
          case 'ArrowLeft':
            if (canMove(fallingShape, left))
              move(left);
            break;
 
          case 'd':
          case 'ArrowRight':
            if (canMove(fallingShape, right))
              move(right);
            break;
 
          case 's':
          case 'ArrowDown':
            if (!fastDown) {
              fastDown = true;
              while (canMove(fallingShape, down)) {
                move(down);
                draw();
              }
              shapeHasLanded();
            }
        }
        draw();
      }
    });
 
    addEventListener('click', function () {
      startNewGame();
    });
 
    addEventListener('keyup', function () {
      keyDown = false;
      fastDown = false;
    });
 
    function canRotate(s) {
      if (s === Shapes.Square)
        return false;
 
      var pos = new Array(4);
      for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
        pos[i] = s.pos[i].slice();
      }
 
      pos.forEach(function (row) {
        var tmp = row[0];
        row[0] = row[1];
        row[1] = -tmp;
      });
 
      return pos.every(function (p) {
        var newCol = fallingShapeCol + p[0];
        var newRow = fallingShapeRow + p[1];
        return grid[newRow][newCol] === EMPTY;
      });
    }
 
    function rotate(s) {
      if (s === Shapes.Square)
        return;
 
      s.pos.forEach(function (row) {
        var tmp = row[0];
        row[0] = row[1];
        row[1] = -tmp;
      });
    }
 
    function move(dir) {
      fallingShapeRow += dir.y;
      fallingShapeCol += dir.x;
    }
 
    function canMove(s, dir) {
      return s.pos.every(function (p) {
        var newCol = fallingShapeCol + dir.x + p[0];
        var newRow = fallingShapeRow + dir.y + p[1];
        return grid[newRow][newCol] === EMPTY;
      });
    }
 
    function shapeHasLanded() {
      addShape(fallingShape);
      if (fallingShapeRow < 2) {
        scoreboard.setGameOver();
        scoreboard.setTopscore();
      } else {
        scoreboard.addLines(removeLines());
      }
      selectShape();
    }
 
    function removeLines() {
      var count = 0;
      for (var r = 0; r < nRows - 1; r++) {
        for (var c = 1; c < nCols - 1; c++) {
          if (grid[r][c] === EMPTY)
            break;
          if (c === nCols - 2) {
            count++;
            removeLine(r);
          }
        }
      }
      return count;
    }
 
    function removeLine(line) {
      for (var c = 0; c < nCols; c++)
        grid[line][c] = EMPTY;
 
      for (var c = 0; c < nCols; c++) {
        for (var r = line; r > 0; r--)
          grid[r][c] = grid[r - 1][c];
      }
    }
 
    function addShape(s) {
      s.pos.forEach(function (p) {
        grid[fallingShapeRow + p[1]][fallingShapeCol + p[0]] = s.ordinal;
      });
    }
 
    function Shape(shape, o) {
      this.shape = shape;
      this.pos = this.reset();
      this.ordinal = o;
    }
 
    var Shapes = {
      ZShape: [[0, -1], [0, 0], [-1, 0], [-1, 1]],
      SShape: [[0, -1], [0, 0], [1, 0], [1, 1]],
      IShape: [[0, -1], [0, 0], [0, 1], [0, 2]],
      TShape: [[-1, 0], [0, 0], [1, 0], [0, 1]],
      Square: [[0, 0], [1, 0], [0, 1], [1, 1]],
      LShape: [[-1, -1], [0, -1], [0, 0], [0, 1]],
      JShape: [[1, -1], [0, -1], [0, 0], [0, 1]]
    };
 
    function getRandomShape() {
      var keys = Object.keys(Shapes);
      var ord = Math.floor(Math.random() * keys.length);
      var shape = Shapes[keys[ord]];
      return new Shape(shape, ord);
    }
 
    Shape.prototype.reset = function () {
      this.pos = new Array(4);
      for (var i = 0; i < this.pos.length; i++) {
        this.pos[i] = this.shape[i].slice();
      }
      return this.pos;
    }
 
    function selectShape() {
      fallingShapeRow = 1;
      fallingShapeCol = 5;
      fallingShape = nextShape;
      nextShape = getRandomShape();
      if (fallingShape != null) {
        fallingShape.reset();
      }
    }
 
    function Scoreboard() {
      this.MAXLEVEL = 9;
 
      var level = 0;
      var lines = 0;
      var score = 0;
      var topscore = 0;
      var gameOver = true;
 
      this.reset = function () {
        this.setTopscore();
        level = lines = score = 0;
        gameOver = false;
      }
 
      this.setGameOver = function () {
        gameOver = true;
      }
 
      this.isGameOver = function () {
        return gameOver;
      }
 
      this.setTopscore = function () {
        if (score > topscore) {
          topscore = score;
        }
      }
 
      this.getTopscore = function () {
        return topscore;
      }
 
      this.getSpeed = function () {
 
        switch (level) {
          case 0: return 700;
          case 1: return 600;
          case 2: return 500;
          case 3: return 400;
          case 4: return 350;
          case 5: return 300;
          case 6: return 250;
          case 7: return 200;
          case 8: return 150;
          case 9: return 100;
          default: return 100;
        }
      }
 
      this.addScore = function (sc) {
        score += sc;
      }
 
      this.addLines = function (line) {
 
        switch (line) {
          case 1:
            this.addScore(10);
            break;
          case 2:
            this.addScore(20);
            break;
          case 3:
            this.addScore(30);
            break;
          case 4:
            this.addScore(40);
            break;
          default:
            return;
        }
 
        lines += line;
        if (lines > 10) {
          this.addLevel();
        }
      }
 
      this.addLevel = function () {
        lines %= 10;
        if (level < this.MAXLEVEL) {
          level++;
        }
      }
 
      this.getLevel = function () {
        return level;
      }
 
      this.getLines = function () {
        return lines;
      }
 
      this.getScore = function () {
        return score;
      }
    }
 
    function draw() {
      g.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
 
      drawUI();
 
      if (scoreboard.isGameOver()) {
        drawStartScreen();
      } else {
        drawFallingShape();
      }
    }
 
    function drawStartScreen() {
      g.font = mainFont;
 
      fillRect(titleRect, titlebgColor);
      fillRect(clickRect, titlebgColor);
 
      g.fillStyle = textColor;
      g.fillText('Tetris', titleX, titleY);
 
      g.font = smallFont;
      g.fillText('click to start', clickX, clickY);
    }
 
    function fillRect(r, color) {
      g.fillStyle = color;
      g.fillRect(r.x, r.y, r.w, r.h);
    }
 
    function drawRect(r, color) {
      g.strokeStyle = color;
      g.strokeRect(r.x, r.y, r.w, r.h);
    }
 
    function drawSquare(colorIndex, r, c) {
      var bs = blockSize;
      g.fillStyle = colors[colorIndex];
      g.fillRect(leftMargin + c * bs, topMargin + r * bs, bs, bs);
 
      g.lineWidth = smallStroke;
      g.strokeStyle = squareBorder;
      g.strokeRect(leftMargin + c * bs, topMargin + r * bs, bs, bs);
    }
 
    function drawUI() {
 
      // background
      fillRect(outerRect, bgColor);
      fillRect(gridRect, gridColor);
 
      // the blocks dropped in the grid
      for (var r = 0; r < nRows; r++) {
        for (var c = 0; c < nCols; c++) {
          var idx = grid[r][c];
          if (idx > EMPTY)
            drawSquare(idx, r, c);
        }
      }
 
      // the borders of grid and preview panel
      g.lineWidth = largeStroke;
      drawRect(gridRect, gridBorderColor);
      drawRect(previewRect, gridBorderColor);
      drawRect(outerRect, gridBorderColor);
 
      // scoreboard
      g.fillStyle = textColor;
      g.font = smallFont;
      g.fillText('hiscore  ' + scoreboard.getTopscore(), scoreX, scoreY);
      g.fillText('level   ' + scoreboard.getLevel(), scoreX, scoreY + 30);
      g.fillText('lines   ' + scoreboard.getLines(), scoreX, scoreY + 60);
      g.fillText('score   ' + scoreboard.getScore(), scoreX, scoreY + 90);
 
      // preview
      var minX = 5, minY = 5, maxX = 0, maxY = 0;
      nextShape.pos.forEach(function (p) {
        minX = Math.min(minX, p[0]);
        minY = Math.min(minY, p[1]);
        maxX = Math.max(maxX, p[0]);
        maxY = Math.max(maxY, p[1]);
      });
      var cx = previewCenterX - ((minX + maxX + 1) / 2.0 * blockSize);
      var cy = previewCenterY - ((minY + maxY + 1) / 2.0 * blockSize);
 
      g.translate(cx, cy);
      nextShape.shape.forEach(function (p) {
        drawSquare(nextShape.ordinal, p[1], p[0]);
      });
      g.translate(-cx, -cy);
    }
 
    function drawFallingShape() {
      var idx = fallingShape.ordinal;
      fallingShape.pos.forEach(function (p) {
        drawSquare(idx, fallingShapeRow + p[1], fallingShapeCol + p[0]);
      });
    }
 
    function animate(lastFrameTime) {
      var requestId = requestAnimationFrame(function () {
        animate(lastFrameTime);
      });
 
      var time = new Date().getTime();
      var delay = scoreboard.getSpeed();
 
      if (lastFrameTime + delay < time) {
 
        if (!scoreboard.isGameOver()) {
 
          if (canMove(fallingShape, down)) {
            move(down);
          } else {
            shapeHasLanded();
          }
          draw();
          lastFrameTime = time;
 
        } else {
          cancelAnimationFrame(requestId);
        }
      }
    }
 
    function startNewGame() {
      initGrid();
      selectShape();
      scoreboard.reset();
      animate(-1);
    }
 
    function initGrid() {
      function fill(arr, value) {
        for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
          arr[i] = value;
        }
      }
      for (var r = 0; r < nRows; r++) {
        grid[r] = new Array(nCols);
        fill(grid[r], EMPTY);
        for (var c = 0; c < nCols; c++) {
          if (c === 0 || c === nCols - 1 || r === nRows - 1)
            grid[r][c] = BORDER;
        }
      }
    }
 
    function init() {
      initGrid();
      selectShape();
      draw();
    }
 
    init();
  </script>
 
</body>
 
</html>

Source.

Blob Game with Collision Detection

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: Plum;}
canvas{ border: 2px solid black;}
</style>
</head>
<body>
 <img id="link1" src="link1 (2).png" alt="Link1" style="display:none">
 <img id="link2" src="link2 (2).png" alt="Link2" style="display:none">
 <img id="grass1" src="grass1.png" alt="Link2" style="display:none">
 <img id="grass2" src="grass2.png" alt="Link2" style="display:none">
 <img id="grass3" src="grass3.png" alt="Link2" style="display:none">
 <img id="grass4" src="grass4.png" alt="Link2" style="display:none">
 <img id="rock1" src="rock1.png" alt="Link2" style="display:none">
 <canvas id = "game"></canvas>
<script>
 var Key = { 
  _pressed: {},
  LEFT: 37,
  UP: 38,
  RIGHT: 39,
  DOWN: 40,

  isDown: function(keyCode){
   return this._pressed[keyCode];
  },
 
  onKeydown: function(event) {
   this._pressed[event.keyCode] = true;
  },
 
  onKeyup: function(event) {
   delete this._pressed[event.keyCode];
  }
 };
 
 window.addEventListener('keyup', function(event) {Key.onKeyup(event); }, false);
 window.addEventListener('keydown', function(event) {Key.onKeydown(event); }, false);
 
 var OBSTACLES = [
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0],
  [0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0],
  [0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]
  ];
 
 var canvas = document.getElementById('game');
 canvas.width = 1400; //window.innerWidth;
 canvas.height =900; //window.innerHeight;
 var grid = 100;
 var player_width = document.getElementById("link1").width;
 var player_height = document.getElementById("link1").height;
 //var player_width = document.getElementById("rock1").width;
 //var player_height = document.getElementById("rock1").height;
 console.log(player_width, player_height);
 
 function isCollidedOb(x,y,width,height,obarray){
  upperleft = [[Math.floor(y/grid)],[Math.floor(x/grid)]];
  lowerleft = [[Math.floor((y+height)/grid)],[Math.floor((x)/grid)]];
  upperright = [[Math.floor((y)/grid)],[Math.floor((x+width)/grid)]];
  lowerright = [[Math.floor((y+height)/grid)],[Math.floor((x+width)/grid)]];
  console.log(upperleft[0],lowerleft,upperright[0],lowerright);
  if(obarray[upperleft[0]][upperleft[1]] || obarray[lowerleft[0]][lowerleft[1]] || obarray[upperright[0]][upperright[1]] || obarray[lowerright[0]][lowerright[1]]){
   return true;
  }
  return false;
 }
 
  function drawObs(obarray,grid){
   for (let i = 0; i < obarray.length; i++) {
     for (let j = 0; j < obarray[i].length; j++) {
       if (obarray[i][j]){
        ctx.drawImage(rock1,j*grid,i*grid);
       }
     }
   }
  }
 
 var x = 50;
 var y = 50;
 var toggle = 1;
 
 var grass1 = document.getElementById("grass1");
 var rock1 = document.getElementById("rock1");
 var ctx = canvas.getContext('2d');
 
 var goalX = Math.random() * window.innerWidth;
 var goalY = Math.random() * window.innerHeight;
 var playerSize = 50;
 var goalSize = 15;

 var speed = 3;
 function draw() {
  
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  ctx.fillStyle = "rgb(24, 255, 0)";
  ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  drawObs(OBSTACLES,grid);
  ctx.drawImage(grass1, 200, 200);
  
  //MOVE UP
  if(Key.isDown(Key.UP)){
   toggle += 1;
   if(y < 0){
    y= canvas.height-player_height;
   }
   if(!isCollidedOb(x,Math.abs(y-speed),player_width,player_height,OBSTACLES)){
    y-=speed;
   }
  }
  
  //MOVE DOWN
  if(Key.isDown(Key.DOWN)){
   toggle += 1;
   if(y > canvas.height){
    y= y%canvas.height;
   }
   if(!isCollidedOb(x,y+speed,player_width,player_height,OBSTACLES)){
    y+=speed;
   } 
  }
  
  //MOVE LEFT
  if(Key.isDown(Key.LEFT)){
   toggle += 1;
   if(x < 0){
    x = canvas.width-player_width;
   }
   if(!isCollidedOb(x-speed,y,player_width,player_height,OBSTACLES)){
    x-=speed;
   }
  }
  
  //MOVE RIGHT
  if(Key.isDown(Key.RIGHT)){
   toggle += 1;
   if(x > canvas.width){
    x= x%canvas.width;
   }
   if(!isCollidedOb(x+speed,y,player_width,player_height,OBSTACLES)){
    x+=speed;
   }
  }
  
  if ((Math.abs(x-goalX))**2 + (Math.abs(y-goalY))**2 < (playerSize+goalSize)**2){
   //playerSize += 5;
   goalX = Math.random() * canvas.width;
   goalY = Math.random() * canvas.height;
  }
  //var character = new Path2D();
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////
   //var character = new Image();
  //toggle += 1;
  toggle %= 100;
  if(toggle > 50){
  var character = document.getElementById("link1");
   //character.src = document.getElementById("link1");
  } else {
  //character.src = document.getElementById("link2");}
  var character = document.getElementById("link2");}
  //character.addEventListener('load', function() {
   // execute drawImage statements here
  ctx.drawImage(character, x, y);
  
  var goal = new Path2D();
  goal.arc(goalX, goalY, goalSize, 0, 2 * Math.PI);
  
  ctx.fillStyle = "#FF0000"
  //ctx.fill(character);
  
  ctx.fill(goal)
 }
 setInterval(draw, 10);
 
</script>
</body>
</html>